شنبه 30 تير 1397
  دبیرخانه
توجه : دانشجویان محترم توجه فرمایند ساعت کار دبیر خانه دانشکده  از ساعت 7:20 لغایت 15:20می باشد . لطفا جهت انجام و پیگیری کارهای اداری در طول ساعات مذکور مراجعه فرمائید .