محل تشکیل کلاسهای گروه عمران 962

محل تشکیل کلاسهای گروه عمران 962